2013 წლის 12-17 მარტს, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებებისთვის ჩატარდა ტრენინგები
12-მარტი-2013

2013 წლის 12-17 მარტს, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებებისთვის ჩატარდა ტრენინგები მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი აღრიცხვის და ანგარიშგების მეთოდოლოგიაში. აღნიშნული მეთოდოლოგიით მიმდინარე წელს მხარჯავმა დაწესებულებებმა უნდა შეადგინონ 2012 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგება.


HERE GOES FACEBOOK COMMENTS