მისამართი:
სახაზინო სამსახურის აღრიცხვის
მეთოდოლოგიის და ანალიზის
დეპარტამენტი
0114, თბილისი, საქართველო
ოფისი: (+995 32) 2261526; (+995 32) 2261527
ფაქსი: +995 32 266 20 00
ელ.ფოსტა: info@accounting.gov.ge
რუკა: