საბჭოს სამდივნოს ფუნქციას ასრულებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის აღრიცხვის მეთოდოლოგიის და ანალიზის დეპარტამენტის აღრიცხვის მეთოდოლოგიის სამმართველო, რომელიც ორგანიზებას უწევს საბჭოს სხდომების დაგეგმვას, მომზადებასა და გამართვას.