საბჭოს თავმჯდომარე

       • პაპუნა პეტრიაშვილი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე,

         სახაზინო სამსახურის უფროსი p.petriashvili@mof.ge

საბჭოს წევრები:

       • მარინა აბრამიშვილი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

         სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების

         სამმართველოს უფროსი   mabramishvili@moh.gov.ge

       • ნინო მურჯიკნელი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს

         საფინანსო, სახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი

         murjikneli@economy.ge

       • ალექსანდრე თევდორაძე – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური

         დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე Atevdoradze@justice.gov.ge

       • საბჭოს წევრი – საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

       • გიორგი ჩახნაშვილი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე

         Gchakhnashvili@mes.gov.ge

       • ირმა ხუციშვილი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

         საკადრო და ორგანიზაციული  უზრუნველყოფის დეპარტამენტის

         საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველო ცენტრალური

         საბუღალტრო სამსახურის უფროსი i.khucishvili@mia.gov.ge

       • დევი ვეფხვაძე - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოადგილე

         dvephkhvadze@sao.ge

      • ლავრენტი ჭუმბურიძე - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა

        ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი lavrenti@gfpaa.ge

      • სალომე სხირტლაძე - საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსებისა და ბუღალტრული

        აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი Salome.skhirtladze@nbg.gov.ge